top of page

Regulamin Paste Up Warsaw Festival - Festiwal plakatu niezależnego 

 

1. Organizator i cel festiwalu

 

1.1. Paste Up Warsaw Festival - Festiwal plakatu niezależnego organizowany jest przez Fundację Sztuki Zewnętrznej z siedzibą w Warszawie.

 

1.2. Celem festiwalu jest popularyzowanie medium plakatu jako formy niezależnego wyrazu autorskiego.

 

2. Zasady składania prac

 

2.1. Prace składane mogą być przez osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

 

2.2. Temat prac zgłoszonych na festiwal jest dowolny.

 

2.3. Zatwierdzone do udziału w festiwalu plakaty będą wybrane przez Komitet Festiwalu, składający się z wybitnych artystów projektantów i teoretyków

sztuki.

 

2.4. Plakaty zaakceptowane przez Komitet Festiwalu zostaną zaprezentowane na wystawie na Bulwarze Wiślanym, począwszy od 28 lipca 2023 roku.

 

2.5. Uczestnik Festiwalu akceptuje niniejszy Regulamin.

 

3. Wymagania dotyczące uczestnictwa

 

3.1. Na Festiwal można zgłosić jedynie plakaty autorskie.

 

3.2. Autor może zgłosić do oceny na Festiwalu do trzech plakatów.

3.3. Plakaty zgłoszone na Festiwal muszą spełniać następujące wymagania formalne i techniczne:

 

• Plakat musi być pionowo skomponowany na papierze o wymiarach 50 cm na 70 cm o jak najmniejszej gramaturze.

• Plakat nie może być drukowany za pomocą drukarki atramentowej.

 

3.4. Autor składający plakat oświadcza, że przeczytał i akceptuje Regulamin Festiwalu, oraz że osobiście stworzył plakat.

 

4. Zasady zgłaszania plakatów

 

4.1. Do każdego plakatu zgłoszonego na Festiwal autor musi dołączyć następujące informacje: 

  • imię, 

  • nazwisko, 

  • pseudonim (opcjonalnie), 

  • data urodzenia, 

  • tytuł pracy, 

  • data stworzenia pracy, 

  • numer telefonu,

  • adres email, 

  • adres korespondencyjny 

  • opcjonalnie: krótki opis idei plakatu (do 500 znaków).

 

4.2. Jeśli autor chce zastrzec imię i nazwisko do wiadomości organizatora i używać jedynie pseudonimu, musi również poinformować o tym w załączonej informacji

4.3. Plakaty muszą być wysłane na adres Fundacji listem poleconym do dn. 16 lipca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego), aby zarejestrować się na Festiwal

 

Adres fundacji:

FUNDACJA SZTUKI ZEWNĘTRZNEJ
00-024 Warszawa.
ul. Bracka 25, 3 piętro Mir,

z dopiskiem: Paste Up Warsaw Festival

 

4.4. Zgłoszone plakaty muszą być złożone do rozmiaru A3 i wysłane w kopercie, lub zrolowane w tubie.

 

4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, które mogą wystąpić podczas transportu przesyłek zawierających zgłoszone prace.

 

4.6. Koszty wysyłki są w całości pokrywane przez osobę składającą plakaty na Festiwal.

 

4.7. Organizator nie zwraca nadesłanych plakatów.

 

5. Obowiązki i prawa Organizatora

 

5.1. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia plakatu, jeśli zawiera ono treści naruszające dobre imię Organizatora Festiwalu i/lub osób trzecich lub jest nielegalne.

 

5.2. Fundacja Sztuki Zewnętrznej jest administratorem danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do udziału w Paste Up Warsaw Festival - Independent Poster Festival.

 

6. Korzystanie z przesłanych materiałów

 

6.1. Osoba składająca plakat oświadcza, że samodzielnie stworzyła przesłane plakaty, zwane poniżej Dzieło/Dziełami.

 

6.2. Osoba składająca oświadcza, że jej prawa autorskie do Dzieła/Dzieł nie są ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich i że Dzieło nie narusza praw osób trzecich.

 

6.3. Przesyłając plakaty na festiwal, autor wyraża zgodę na ich bezpłatną publikację na stronie internetowej www.pasteupwarsaw.com, w mediach społecznościowych, katalogu (wersja drukowana i elektroniczna), materiałach promocyjnych, materiałach wystawienniczych, z imieniem, nazwiskiem autora i krótkim opisem Dzieła/Dzieł.

 

6.4. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji na korzystanie z Dzieła (przesłanych plakatów i ich cyfrowej dokumentacji) w wyżej wymienionych dziedzinach.

 

7. Ochrona danych osobowych

 

7.1. Fundacja Sztuki Zewnętrznej jest administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu.

 

7.2. Dane osobowe będą wykorzystywane do organizacji Paste Up Warsaw Festival - Warszawskiego Festiwalu Plakatu Niezależnego.

 

7.3. Wszystkie dane zebrane w zgłoszeniu (dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres pocztowy) nie będą udostępniane publicznie i przekazywane podmiotom trzecim. Będą wykorzystywane do przeprowadzenia i organizacji Paste Up Warsaw Festival - Independent Poster Festival w Warszawie.

 

7.4. Organizator festiwalu podaje do wiadomości publicznej imię, nazwisko i pseudonim (jeśli występuje) autorów plakatów zakwalifikowanych na festiwal. Jeśli autor plakatu chce zastrzec swoje imię i nazwisko jedynie do wiadomości organizatora festiwalu (używać w komunikacji jedynie pseudonimu), musi to zastrzec w informacji przesłanej wraz z plakatem. 

 

8. Inne zasady

 

8.1. Na plakacie musi znaleźć się imię i nazwisko autora lub pseudonim.

 

8.2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów prawnych wynikających z przesłanych plakatów, autor poniesie pełną odpowiedzialność.

 

8.3. Nieletni chcący wziąć udział w festiwalu muszą posiadać podpis rodzica lub opiekuna prawnego na zgłoszeniu i przyjąć odpowiedzialność za zgłoszenie.

 

8.4. Biorąc udział w festiwalu, autor zgadza się przestrzegać powyższych zasad i przepisów. Jakiekolwiek naruszenie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją autora i jego plakatu/plakatów z festiwalu.

 

9. Decyzja komitetu

 

9.1. Ostateczną decyzję o wyborze plakatów na festiwal podejmie wyznaczony komitet. Decyzja komitetu będzie ostateczna i wiążąca. 

 

9.2 Od decyzji komitetu nie przysługuje odwołanie.

 

10. Kontakt

W razie potrzeby dalszych wyjaśnień lub dodatkowych pytań dotyczących festiwalu, prosimy o kontakt na adres: pasteupwarsaw@gmail.com

bottom of page