top of page

Regulamin Paste Up Warsaw - Festiwal Plakatu Niezależnego 2024

 

1. Organizator i cel festiwalu

1.1. Paste Up Warsaw - Festiwal Plakatu Niezależnego organizowany jest przez Fundację Sztuki Zewnętrznej z siedzibą w Warszawie.

1.2. Celem festiwalu jest popularyzowanie medium plakatu jako formy niezależnego wyrazu autorskiego.

2. Wymagania dotyczące uczestnictwa

2.1. Na Festiwal można zgłosić jedynie plakaty autorskie. Autor/ka składający/a plakaty oświadcza że zgłoszone prace stworzył/a osobiście.

2.2. Osoba składająca oświadcza, że jej prawa autorskie do zgłoszonych prac nie są ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich i że prace nie narusza praw osób trzecich.

2.3. Prace składane mogą być przez osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

2.4. Autor/ka może zgłosić do oceny na Festiwalu do trzech plakatów.

2.5. Temat prac zgłoszonych na festiwal jest dowolny.

2.6. Autor/ka składający/a plakat oświadcza, że przeczytał/a i akceptuje Regulamin Festiwalu.

3. Zasady zgłaszania plakatów

3.1. Plakaty można zgłaszać na Festiwal na dwa sposoby i muszą spełniać wymagania formalne i techniczne.

3.2. Format zgłaszanego plakatu to 50 x 70 cm w pionie.

3.3. Plakaty stworzone cyfrowo należy wysłać do wskazanej przez organizatora drukarni na adres:

MOKODRUK

mokodruk@gmail.com

 

W tytule z dopiskiem

„PASTE UP WARSAW”

Format pliku przesłanego do drukarni powinien być PDF.

3.4. Do każdego plakatu stworzonego cyfrowo należy dołączyć plik w formacie A4 z następującymi informacjami:

 • miniatura Plakatu 5 cm x 7 cm

 • imię, 

 • nazwisko, 

 • pseudonim, 

 • nazwa z Instagram,

 • data urodzenia, 

 • tytuł pracy, 

 • data stworzenia pracy, 

 • numer telefonu,

 • adres email, 

 • adres korespondencyjny

 • opcjonalnie: zastrzegam swoje imię i nazwisko jedynie do informacji organizatora

 • opcjonalnie: zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w festiwalu

 • opcjonalnie: krótki opis idei plakatu (do 500 znaków).
   

3.5. Koszt wydrukowania jednego plakatu i karty informacyjnej to 25 zł i pokrywa ją osoba zgłaszająca plakat. 

3.6. Plakat stworzone technikami odręcznymi (rysunek, szablon, kolarz) należy spakować w tubę i wysłać listem poleconym na adres Fundacji do 25 sierpnia. Prace zaleca się stworzyć na jak najcieńszym dostępnym papierze niepowlekanym. Należy unikać technik tuszowych.

Adres fundacji:

FUNDACJA SZTUKI ZEWNĘTRZNEJ
00-024 Warszawa.
ul. Bracka 25, 3 piętro Mir,

z dopiskiem: Paste Up Warsaw

3.7. Do każdego plakatu wykonanego techniką odręczną należy dołączyć kartkę A4 z następującymi informacjami: 

 • Miniatura Plakatu 5 cm x 7 cm

 • Imię, 

 • nazwisko, 

 • pseudonim,

 • nazwa z Instagram,

 • data urodzenia, 

 • tytuł pracy, 

 • data stworzenia pracy, 

 • numer telefonu,

 • adres email, 

 • adres korespondencyjny

 • opcjonalnie: zastrzegam swoje imię i nazwisko jedynie do informacji organizatora

 • opcjonalnie: zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w festiwalu

 • opcjonalnie: krótki opis idei plakatu (do 500 znaków).
   

3.8. Jeśli autor/ka chce zastrzec imię i nazwisko do wiadomości organizatora i używać jedynie pseudonimu, musi również poinformować o tym w załączonej informacji

3.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, które mogą wystąpić podczas transportu przesyłek zawierających zgłoszone prace.

3.10. Koszty wysyłki są w całości pokrywane przez osobę składającą plakaty na Festiwal.

3.11. Organizator nie zwraca nadesłanych plakatów.

4. Obowiązki i prawa Organizatora

4.1. Zatwierdzone do udziału w festiwalu plakaty będą wybrane przez Komitet Festiwalu, składający się z artystów, projektantów i teoretyków sztuki.

4.2. Plakaty zaakceptowane przez Komitet Festiwalu zostaną zaprezentowane na wystawie na Bulwarze Wiślanym, począwszy
od 8 września 2024 roku.

4.3. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia plakatu, jeśli zawiera ono treści naruszające dobre imię Organizatora Festiwalu i/lub osób trzecich lub jest nielegalne.

5. Korzystanie z przesłanych materiałów

5.1. Przesyłając plakaty na festiwal, autor/ka wyraża zgodę na ich bezpłatną publikację na stronie internetowej www.pasteupwarsaw.com, w mediach społecznościowych, katalogu (wersja drukowana i elektroniczna), materiałach promocyjnych, materiałach wystawienniczych, z imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora/kiu i krótkim opisem prac.

5.2. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji na korzystanie z Dzieła (przesłanych plakatów i ich cyfrowej dokumentacji) w wyżej wymienionych dziedzinach.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Fundacja Sztuki Zewnętrznej jest administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu.

6.2. Dane osobowe będą wykorzystywane do organizacji Paste Up Warsaw - Festiwalu Plakatu Niezależnego.

6.3. Wszystkie dane zebrane w zgłoszeniu (dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres pocztowy) nie będą udostępniane publicznie i przekazywane podmiotom trzecim. Będą wykorzystywane do przeprowadzenia i organizacji Paste Up Warsaw - Festiwal plakatu niezależnego w Warszawie.

6.4. Organizator festiwalu podaje do wiadomości publicznej imię i nazwisko lub pseudonim (jeśli występuje) autorów plakatów zakwalifikowanych na festiwal. Jeśli autor/ka plakatu chce zastrzec swoje imię i nazwisko jedynie do wiadomości organizatora festiwalu (używać w komunikacji jedynie pseudonimu), musi to zastrzec w informacji przesłanej wraz z plakatem. 

7. Inne zasady

7.1. Na plakacie zaleca się umieszczenie podpisu autora/ki.

7.2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów prawnych wynikających z przesłanych plakatów, organizatorzy festiwalu nie będą ponosić odpowiedzialności za nie.

7.3. Biorąc udział w festiwalu, autor/ka zgadza się przestrzegać powyższych zasad i przepisów. Jakiekolwiek naruszenie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją autora/ki i jego/jej prac z festiwalu.

8. Decyzja komitetu

8.1. Ostateczną decyzję o wyborze plakatów na festiwal podejmie wyznaczony komitet. Decyzja komitetu będzie ostateczna i wiążąca. 

8.2 Od decyzji komitetu nie przysługuje odwołanie.

9. Kontakt

W razie potrzeby dalszych wyjaśnień lub dodatkowych pytań dotyczących festiwalu, prosimy o kontakt na adres: pasteupwarsaw@gmail.com

bottom of page